หน้าแรก ประวัติสนามกอล์ฟศรีตรัง ข้อมูลสนาม สโมสรกอล์ฟศรีตรัง ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่สนาม จองสนามเพื่อออกรอบ


พล.ต.สุรพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ผู้ริเร่มก่อตั้งสโมสรกอล์ฟศรีตรัง


พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์
อดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
นายกสโมสรกอล์ฟศรีตรังคนแรก


พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย 
ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ประธานสโมสรกอล์ฟศรีตรัง
(ปัจจุบัน) 


พ.อ.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก 
ตำแหน่ง ผบ.ร.15 พัน.4

ผู้อำนวยการสนามกอล์ฟศรีตรัง

 

ประวัติสนามกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
ขนาด 9 หลุม และ 18 หลุม

สถานภาพของหน่วย กองพันทหารราบที่ 4
กรมทหารราบที่ 15

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ได้รับอนุมัติจาก กองทัพบก ให้จัดตั้งหน่วย ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา โดยมีที่ตั้งถาวร ณ บ้านลำภูรา ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีพื้นที่อยู่ในความดูแลของหน่วยทั้งสิ้น จำนวน 1,426 ไร่เศษ ใช้พื้นที่ดังกล่าว สำหรับก่อสร้างอาคารเรือนโรง, สำนักงาน, ที่พักอาศัยของกำลังพล, สนามฝึกและโครงการเกษตรกรรมของหน่วยจำนวน 726 ไร่ และยังเหลือพื้นที่ว่างเปล่า มิได้มีการใช้ของทางราชการอีก จำนวน 700 ไร่เศษ

แนวความคิดในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ เป็นแนวความคิดจากอดีต ผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กองทัพบก เพื่อใช้ที่ดินของหน่วยซึ่งว่างเปล่า และยังมิได้มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ไปทำประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยและกำลังพลของหน่วย และการจัดสร้างสนามกอล์ฟก็เป็นโครงการหนึ่ง ที่หลายฝ่ายมีความคิดเห็นตรงกันว่า หากสร้างขึ้นมาในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เพียงเฉพาะหน่วยเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ไปถึงสมาชิกนักกอล์ฟของจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นยังมีผลดีต่อประชาชนชาวจังหวัดตรัง ในภาพรวมอีกด้วย

การร่วมมือของชมรมกอล์ฟศรีตรัง เพื่อก่อสร้างสนามกอล์ฟ
สมาชิกชมรมกอล์ฟศรีตรัง(สนามบินตรัง) ได้มีแนวความคิดร่วมกันที่จะจัดสร้างสนามกอล์ฟขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้เพื่อเป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดตรัง โดยในระยะแรกเห็นชอบว่าจะจัดสร้างในพื้นที่ของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ซึ่งการดำเนินการได้เริ่มต้นไปแล้วบางส่วน แต่ต่อมาติดขัดในเรื่องการดำเนินการ จึงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไป
เมื่อ 10 มีนาคม 2540 พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ในขณะนั้น ได้รับแนวนโยบายในการจัดสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้ จึงได้พยายามศึกษารูปแบบของการดำเนินการและการจัดสร้างสนามกอล์ฟ จากสโมสรกอล์ฟค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับคำปรึกษาจาก พันเอก สินชัย นุตสถิตย์ (อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15) และอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 คือ พลตรี สุรพล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งทั้งสองท่านเห็นด้วยกับการดำเนินการ และให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดสร้างสนามกอล์ฟมิใช่แห่งนี้เป็นแห่งแรก ใน กองทัพภาคที่ 4 มีสนามกอล์ฟของทหารอยู่แล้วถึง 6 แห่ง ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างก็เป็นลักษณะเดียวกัน คือ ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนฝ่ายทหารเป็นผู้ดูแลรักษาสนาม และผลประโยชน์จากสนามกอล์ฟเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมกอล์ฟขึ้นเป็นผู้ดูแล


ต่อมา พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ได้มีโอกาสพบกับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกอล์ฟชมรมกอล์ฟศรีตรัง คือ นาย ศรีวัฒนา ปุตระเศรณี คลังจังหวัดตรัง ซึ่งก็ได้พูดถึงสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานเกิดขึ้นในจังหวัดตรัง และชมรมกอล์ฟศรีตรัง กำลังหาพื้นที่ซึ่งเหมาะสมในการจัดสร้าง เนื้อที่ประมาณ 200 - 300 ไร่ โดยจัดสร้างสนามกอล์ฟ ขนาด 9 หลุม พาร์ 36 และคิดว่าค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มีพื้นที่เพียงพอที่จะสร้างสนามกอล์ฟได้ เพราะในปัจจุบันสนามกอล์ฟในภาคใต้ ตั้งแต่ จังหวัดชุมพร ลงมาจนถึง อำเภอหาดใหญ่ สนามกอล์ฟล้วนตั้งอยู่ในค่ายทหารทั้งสิ้น ดังนั้นการดำเนินการจัดสร้างสนามกอล์ฟภายในหน่วยทหาร จึงต้องมีการศึกษารูปแบบของการดำเนินการ ซึ่งก็มีแนวทางเดียวกัน คือ พ่อค้า คหบดี สนับสนุนเงินในการก่อสร้าง เครื่องมือได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่มีเครื่องมือหนักและบริษัทสร้างเส้นทาง ฝ่ายทหารเป็นผู้ดูแลรักษาสนาม, ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสนามกอล์ฟ และจะต้องมีคณะกรรมการจากทุกฝ่ายเข้ามารับผิดชอบและบริหารงานร่วมกัน


ในโอกาสต่อจากนั้น พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ได้มีการพบปะกันระหว่างชมรมกอล์ฟศรีตรัง ซึ่งมี นาย ประพจน์ ศรีไตรรัตน์ เป็นประธานในขณะนั้น โดยมี นาย ศรีวัฒนา ปุตระเศรณี เป็นผู้ประสานงาน และได้ข้อยุติขั้นต้นว่าจะสร้างสนามกอล์ฟ 9 หลุม ในค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ บริเวณด้านทิศเหนือเนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ และได้นำเรื่องนี้เข้านำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นาย เฉลิมชัย ปรีชานนท์ ก็มีความเห็นด้วยและพร้อมให้การสนับสนุนทุกประการ

  
ภาพในอดีตสนามกอล์ฟขณะกำลังก่อสร้าง


จุดเริ่มต้นการก่อสร้างสนามกอล์ฟ

1.) การตรวจพื้นที่
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2540 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ได้เชิญ นาย ประพจน์ ศรีไตรรัตน์ และสมาชิกชมรมกอล์ฟศรีตรังหลายท่านมาร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ฯ เมื่อจบภารกิจของหน่วยแล้ว ก็ได้พาคณะทั้งหมดเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งมีแผนว่าจะก่อสร้างสนามกอล์ฟ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและตรวจพื้นที่ประกอบด้วย

1. นาย ประพจน์ ศรีไตรรัตน์ ประธานชมรมกอล์ฟศรีตรัง
2. นาย ณรงค์ จันทรศาล สมาชิกชมรมกอล์ฟศรีตรัง
3. นาย ไพบูลย์ เดชชาญชัยวงศ์
4. นาย ศรีวัฒนา ปุตระเศรณี
5. นาย พานิชย์ อินทอง
6. นาย ไตรรงค์ จงจิตร
7. นาย อรุณ ชนะสิทธิ์
8. พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
9. พันโท บุณยฤทธิ์ บุญนำ รอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15
10. ร้อยเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15


จากการหารือและตรวจพื้นที่ภายในค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สรุปได้ว่า

1. มีความเห็นชอบร่วมกันว่า จะจัดสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้อย่างแน่นอน และได้เชิญ หัวหน้าโยธาธิการจังหวัดตรังในขณะนั้น คือ นาย ชัยภัฎ ศิริประเสริฐ เป็นผู้ออกแบบ


2. แนววิธีการของการบริหารสนามกอล์ฟแห่งนี้ เช่นเดียวกับสนามอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4
3. พื้นที่ใช้ในการจัดสร้างสนามกอล์ฟ คือบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ หน่วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ติดกับถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สนามยิงปืนจนถึงบ้านพักของหน่วยทหารพราน ซึ่งมีความกว้างประมาณ 300 หลา และความยาวประมาณ 1,250 หลา


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 คณะโยธาธิการจังหวัดตรัง จำนวน 6 นาย ภายใต้การนำของ นาย ชัยภัฎ ศิริประเสริฐ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสนามกอล์ฟ และทำการออกแบบแล้วเสร็จในสัปดาห์ต่อมา ได้ LAOUT ของสนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม พาร์ 36


เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2540 พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ได้รายงานขออนุมัติจัดสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ในพื้นที่ของหน่วยทหารแห่งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว รวมทั้งทหารกองประจำการ ได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือสันทนาการต่าง ๆ จึงขออนุมัติใช้พื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 400 ไร่เศษ ตามหนังสือ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ที่ กห 0484.1/1675 ลง 21 พฤศจิกายน 2540


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม ได้นำ LAOUT ดังกล่าวไปหารือกับ นาย ประพจน์ ศรีไตรรัตน์ และสมาชิกชมรมกอล์ฟศรีตรัง เป็นครั้งที่ 2 เพื่อแจ้งผลความคืบหน้าในการดำเนินการ พร้อมทั้งหารือแนวทางในการดำเนินการต่อไป ซึ่งจากการปรึกษาหารือเห็นชอบกันว่า
1.ในการดำเนินการจัดสร้างสนามกอล์ฟ ให้ใช้แนวทาง ระเบียบสโมสรกอล์ฟค่ายวชิราวุธ เพื่อจัดทำระเบียบสโมสรกอล์ฟศรีตรัง

2. จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นาย ชัยภัฎ ศิริประเสริฐ เป็นหัวหน้า นาย ปรีชา ฤทธิ์สมิตชัย เป็นรองหัวหน้า พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม และ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 5 เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 เป็นลูกมือ ดังนี้

1. นาย ชัยภัฎ ศิริประเสริฐ หัวหน้าคณะกรรมการ
2. นาย ปรีชา ฤทธิ์สมิตชัย รองหัวหน้าคณะกรรมการ
3. พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม กรรมการ
4. พันโท ชาญวิทย์ ปิ่นมณี กรรมการ
5. ร้อยเอก อุทัย รุ่งสังข์ กรรมการ
6. ร้อยเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร กรรมการ/เลขานุการ

เจ้าหน้าที่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ประกอบด้วย

1. จ่าสิบเอก วิรัช แสงสงวน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน
2. จ่าสิบเอก อารักษ์ หนูรินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน
3. สิบเอก สมหมาย ชำนาญกิจ ผู้ปฏิบัติงาน
4. สิบเอก ประสิทธิ์ หวังดี ผู้ปฏิบัติงาน
5. จ่าสิบเอก สมพงษ์ ปานสิทธิ์ ผู้ปฏิบัติงาน/งานธุรการ
6. กำลังพล พลทหารกองประจำการ จำนวน 150 นาย
3.ให้คณะกรรมการคณะนี้ร่วมกันจัดทำแผนการก่อสร้าง,งบประมาณการก่อสร้าง และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตามความเหมาะสม แล้วเสนอให้สมาชิกของชมรมกอล์ฟศรีตรัง ร่วมกันพิจารณา โดยให้การดำเนินการก่อสร้างจากแผนผังที่โยธาธิการจังหวัดตรังได้ออกแบบไว้แล้ว


4.ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนของการดำเนินการ ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคโดยภาครัฐและเอกชนของจังหวัดตรัง ทั้งสิ้นประมาณ 1,657,244 บาท


5. การดำเนินการก่อสร้างสนามกอล์ฟสโมสรกอล์ฟศรีตรัง ฯ ให้เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และหน่วย กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นสมบัติของประชาชนชาวตรังต่อไป
2.) ขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ได้แบ่งขั้นตอนออกเป็น 7 ขั้นตอน
2.1. การปรับพื้นที่และการกำหนดรูปแบบสนาม
2.2. การจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำและการระบายน้ำ
2.3. การปั้นกรีนและปรับพื้นที่แฟร์เวย์
2.4. การปลูกหญ้ากรีนและพื้นแฟร์เวย์
2.5. การตบแต่ง และบำรุงรักษาสนาม
2.6. การจัดระบบน้ำใช้ภายในสนาม
2.7. การก่อสร้างอาคารสโมสรของสนาม
2.8.. การก่อสร้างสนามไดร์ฟ
3.) ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
3.1. การดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอน 1 - 3 ส่วนใหญ่เป็นงานดินและฐานราก โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล และกำลังพลจากหน่วย กองพันทหารช่างที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช และบริษัทโจมทองศิลา ในการถากถางพื้นที่ การทำแหล่งน้ำ การปรับพื้นที่บางส่วน จึงทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและประหยัดงบประมาณ


สำหรับการสร้างกรีน ซึ่ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ได้ประสานไปยัง ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเพื่อขอตัว พันตรี สมศักดิ์ จันทร์ทองจีน ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนสนาม ฝ่ายสนามกอล์ฟกองทัพบกและเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการก่อสร้างสนามกอล์ฟ ในเครือข่ายของกองทัพบก ได้มาแนะนำการสร้างกรีน และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ ในเรื่องการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาสนามตามวงรอบ รวมทั้งได้มอบเอกสาร ตำราเกี่ยวกับสนามกอล์ฟไว้เพื่อศึกษา
3.2. การดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนที่ 4 - 6 คือ การปลูกหญ้ากรีนและพื้นแฟร์เวย์ รวมทั้งการปลูกต้นไม้ ตบแต่งบริเวณสนามโดยรอบ พัฒนาหลุมทรายทั้ง 9 หลุม โดยเปลี่ยนเป็นทรายละเอียด เกรด A และปรับปรุงกรีน ให้ได้มาตรฐานสากล และการจัดระบบน้ำภายในสนาม
3.3. ในส่วนขั้นตอนที่ 7 - 8 ค่อนข้างจะใช้งบประมาณสูงมาก และงบประมาณที่ได้รับจากการบริจาคคงไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างได้ จึงได้ชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน
3.4. การดำเนินงานก่อสร้างในระยะเวลาประมาณ 10 เดือนเศษ ความคืบหน้าของการก่อสร้างคิดประมาณ 80% ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,609,031.- บาท


3.5. เมื่อ กรกฎาคม 2541 สโมสรกอล์ฟศรีตรัง ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ ในขณะนั้น มาเป็นนายกสโมสรกอล์ฟศรีตรัง โดยมี นาย ประพจน์ ศรีไตรรัตน์ และ นาย กิตติ ผดุงกิจอนันต์ เป็นอุปนายก พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ร่วมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกสโมสรกอล์ฟศรีตรัง (ผบ.พล.ร.๕ โดยตำแหน่ง)
พลตรี พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์


2. อุปนายกสโมสรกอล์ฟศรีตรัง

2.1. นายประพจน์ ศรีไตรรัตน์
2.2. นาย กิตติ ผดุงกิจอนันต์


3. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

3.1. นาย เฉลิมชัย ปรีชานนท์ 3.2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร
3.3. นายสมหวัง สินเจริญกุล 3.4. นายสมบัติ ตันติอภิชาต
3.5. นายทวีศักดิ์ วิเศษ 3.6. นาย ทวี สุระบาล
3.7. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 3.8. นาย วงศ์ โอทอง
3.9. นายไพศาล ฮุนพงษ์สิมานนท์


4. กรรมการที่ปรึกษา

4.1. พลอากาศเอก กานต์ สุระกุล ประธานกรรมการ
4.2. นาย ปรีชา ฤทธิ์สมิตชัย รองประธานกรรมการ
4.3. นาย เลอศักดิ์ พันธุ์พัฒนาศิลป์ กรรมการ


5. กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

5.1. นาย ศรัณย์ ลีลาชุติพงศ์ ประธานกรรมการ
5.2. จ่าสิบเอก วิรัช แสงสงวน รองประธานกรรมกา


6. กรรมการฝ่ายกฎระเบียบ แต้มต่อ และมารยาทสนาม

6.1. นาย วิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการ
6.2. นาย พล อังสุภานิช รองประธานกรรมการ


7. กรรมการฝ่ายทะเบียนประวัติ

7.1. พันตรี เฉลียว สุจริตธุระการ ประธานกรรมการ
7.2. ร้อยโท สมชาย เรืองเต็ม รองประธานกรรมการ


8. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม

8.1. นาย ณรงค์ จันทรศาล ประธานกรรมการ
8.2. นาย จตุรงค์ อรุณรักษ์ รองประธานกรรมการ


9. กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

9.1. นาย ชัยฤทธิ์ วอนยินดี ประธานกรรมการ
9.2. นาย ไพบูลย์ เดชชาญชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ
9.3. นายแพทย์ ประพนธ์ โชติกมาศ กรรมการ
9.4. นาย วิศิษฎ์ ภู่ริยะพันธ์ กรรมการ


10. กรรมการเหรัญญิก

10.1. ร้อยตรี ไตรภพ มณี เหรัญญิก
10.2. จ่าสิบเอก สมพงษ์ ปานสิทธิ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก


11. กรรมการฝ่ายร้านค้า

11.1. ร้อยโท อมร รัตนะ ประธานกรรมการ
11.2. จ่าสิบเอก บุญส่ง ทองมาก รองประธานกรรมการ12. กรรมการฝ่ายสนาม

12.1. พันเอก วัฒนชัย ประสานเกษม นายสนาม(ผบ.ร.15 พัน.4)
12.2. พันตรี บุณยฤทธิ์ บุญนำ ผู้ช่วยนายสนาม
12.3. จ่าสิบเอก อารักษ์ หนูรินทร์ เจ้าหน้าที่สนาม
12.4. สิบเอก สมหมาย ชำนาญกิจ เจ้าหน้าที่สนาม
12.5. สิบเอก ประสิทธิ์ หวังดี เจ้าหน้าที่สนาม


13. กรรมการเลขานุการ

13.1. ร้อยเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร เลขานุการ
13.2. จ่าสิบเอก สมพงษ์ ปานสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
3.6. ในห้วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2541 เป็นขั้นตอนของการตบแต่งพื้นที่ และปรับแก้ข้อบกพร่องทุกอย่างในสนาม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ได้แก่การปรับและบดอัด พื้นแฟร์เวย์, การปรับแก้หลุมทราย, การแต่งพื้นกรีน การจัดระบบการระบายน้ำ, จัดทำป้ายประจำหลุม
3.7. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเฉลิมชัย ปรีชานนท์ ได้เชิญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 พ.อ. วัฒนชัย ประสานเกษม และสมาชิกชมรมกอล์ฟศรีตรัง จำนวน 10 นาย เข้าหารือเรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างสนามกอล์ฟ รวมทั้งแนวทางในการจัดสร้างอาคารสโมสร ซึ่งจากการหารือได้ข้อยุติว่า
1. ในเดือน มกราคม 2542 เป็นการเร่งรัดงานค้างที่ยังคงเหลืออยู่ และการจัดทำหลุมกรีน และธงประจำกรีน ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดสนาม
2. ให้สนามกอล์ฟศรีตรัง ฯ เปิดบริการเพื่อให้สมาชิกกอล์ฟได้ทดสอบสนาม และตรวจสอบข้อบกพร่องของสนาม ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไป
3. กำหนดเปิดสนามอย่างเป็นทางการ โดยทำพิธีเปิดเป็นทางการ และมีการจัดการแข่งขันในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2542
4. ในส่วนของการก่อสร้างอาคารสโมสรนั้น การหารือเห็นชอบที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารสโมสรถาวร โดยให้โยธาธิการจังหวัดตรังเป็นผู้ออกแบบ
4. ) การรายงาน และขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิก
การดำเนินการก่อสร้างสนามกอล์ฟในแต่ละขั้นตอน ได้รายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้างต่อผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ซึ่งเป็นนายกสโมสรกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ทุกระยะ และได้รายงานต่อ แม่ทัพภาคที่ 4/นายกสโมสรกอล์ฟ กองทัพภาคที่ 4 เพื่อขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของ สโมสรกอล์ฟกองทัพภาคที่ 4 และขออนุมัติเป็นสนามกอล์ฟ สาขาเครือข่ายของ กองทัพบก ซึ่งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งได้รับอนุมัติจาก แม่ทัพภาคที่ 4/นายกสโมสรกอล์ฟ กองทัพภาคที่ 4 ให้สนามกอล์ฟศรีตรัง เป็นสมาชิกสโมสรกอล์ฟ กองทัพภาคที่ 4 ลำดับที่ 7 และสามารถใช้บริการบัตรสมาชิก ประเภทต่าง ๆ ได้ตามระเบียบสโมสรกอล์ฟ กองทัพภาคที่ 4 ที่กำหนดไว้
เบื้องหลังความสำเร็จ


สโมสรกอล์ฟศรีตรัง เกิดจากความร่วมมือของ พ่อค้า คหบดี นักธุรกิจ และข้าราชการ ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างสนามกอล์ฟศรีตรังตามกำลังทรัพย์ที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมรมกอล์ฟศรีตรัง ซึ่งมี นาย ประพจน์ ฯ และเพื่อนสมาชิกเป็นตัวจักรสำคัญในการหารายได้ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

 


สนามกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
(075)218-966, (075) 219-999, (075) 203-319, (01) 737-2585
SRITRANG GOLF COURSE
 Hoadyod  Trang 92190 Thailand
(075)218-966, (075) 219-999, (075) 203-319, (01) 737-2585

(C) 2009 All Right reserved    ออกแบบเว็บไซต์ โดย รัชดา ศรีเภาทอง