หน้าแรก ประวัติสนามกอล์ฟศรีตรัง ข้อมูลสนาม สโมสรกอล์ฟศรีตรัง ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่สนาม จองสนามเพื่อออกรอบ


พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย 
ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ประธานสโมสรกอล์ฟศรีตรัง
(ปัจจุบัน) 


พ.อ.เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก 
ตำแหน่ง ผบ.ร.15 พัน.4

ผู้อำนวยการสนามกอล์ฟศรีตรัง

 

สโมสรกอล์ฟศรีตรัง
          ประธานสโมสรกอล์ฟศรีตรัง 
พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย 
คณะกรรมการบริหารสนามกอล์ฟศรีตรัง 
1. คณะกรรมการบริหาร : มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสนามกอล์ฟศรีตรัง ให้เป็นไปในแนวทางและนโยบายที่กำหนด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
          1.1 พ.อ.เกรียงศักดิ์     วัฒนเกริก             ผู้อำนวยการสนามกอล์ฟศรีตรัง 
          1.2 พ.ท.พสุธาร          สมิตานนท์            รองผู้อำนวยการสนามกอล์ฟศรีตรัง 
          1.3 ร.อ.ชัยวุฒิ            พรมทอง              กรรมการ/เลขานุการ 
2. คณะการรมการดำเนินงาน : มีหน้าที่ในการดำเนินงานในกิจการของสนามกอล์ฟศรีตรัง ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริการ ควบคุม วางแผน อำนวยการ ประสานงาน การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่และสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนและเรื่องอื่น ๆ ที่สนามกอล์ฟศรีตรังยังไม่ได้มอบหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับผิดชอบ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
          2.1 ร.อ.วรวุธ                ศิริอนันต์            ผู้จัดการสนามกอล์ฟศรีตรัง 
          2.2 ร.อ.ธนวัฒน์             ธนาวุฒิ              รองผู้จัดการสนามกอล์ฟศรีตรัง 
          2.3 ส.ท.วัชรันดร์            ศรีเกรียน           เจ้าหน้าที่ธุรการ 
3. ฝ่ายสนาม : มีหน้าที่ดูแล ปรนนิบัติ บำรุงรักษา สภาพสนามกอล์ฟศรีตรัง ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย กรีน แฟร์เวย์ ภูมิทัศน์ เครื่องจักรกล และเครื่องมือประจำสนาม โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
         3.1 ร.อ.วรวุธ                  ศิริอนันต์            หัวหน้าฝ่าย 
         3.2 จ.ส.อ.วิรัช                แสงสงวน           รองหัวหน้าฝ่าย 
         3.3 จ.ส.อ.ชินวัตร            ชุมพล               เจ้าหน้าที่ประจำแฟร์เวย์ 
         3.4 จ.ส.อ.สมหมาย          ชำนาญกิจ         เจ้าหน้าที่ประจำกรีน 
         3.5 จ.ส.อ.สมใจ              เพ็ชรหิน            เจ้าหน้าที่ประจำภูมิทัศน์ 
4. ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : มีหน้าทีดูแล การจัดเก็บรายได้ภายในสนามกอล์ฟศรีตรัง ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
         4.1 ร.ต.บัญชา                 ดำโชติ             หัวหน้าฝ่าย 
         4.2 จ.ส.อ.ธวัช                 นุ่นเกษ            เจ้าหน้าที่ขายกรีน, สนามไดร์ฟ 
5. ฝ่ายกฎข้อบังคับและแต้มต่อ : มีหน้าที่ชี้แจง รักษากฎข้อบังคับ มารยาทและแต้มต่อในการแข่งขันและการใช้สนามกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์แก่สมาชิก และ นักกอล์ฟ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
         5.1 ร.อ.วรวุธ                    ศิริอนันต์         หัวหน้าฝ่าย 
         5.2 จ.ส.อ.วิรัช                  แสงสงวน        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม : มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ขาราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมเป็นสมาชิก ของสนามกอล์ฟศรีตรัง และประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
         6.1 ร.ท.นาทเกียรติ             วงค์วรชาติ       หัวหน้าฝ่าย 
         6.2 จ.ส.อ.สมหมาย             ชำนาญกิจ       ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
         6.3 จ.ส.อ.พุฒิพงศ์              โพชสาลี         เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย 
7. ฝ่ายจัดการแข่งขันและหารายได้ : มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้ จัดหารางวัลต่าง ๆ สปอนเซอร์สนับสนุนกิจการรมของสนามกอล์ฟศรีตรัง โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
         7.1 ร.ท.บุญส่ง                    ทองมาก         หัวหน้าฝ่าย 
         7.2 จ.ส.อ.วิรัช                    แสงสงวน        ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
         7.3 จ.ส.อ.เชาวลิต               ทิมบำรุง          เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย 
         7.4 จ.ส.อ.ประสิทธิ์              รักดำ              เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย
8. ฝ่ายทะเบียนประวิติ : มีหน้าที่ในการับผิดชอบจัดทำประวัติข้อมูลของสมาชิก จัดทำบัตรสมาชิกและเก็บรักษาข้อมูลสมาชิกทุกประเภท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
         8.1 ร.ท.ชาตรี                      มากจุ้ย          หัวหน้าฝ่าย 
         8.2 ส.ท.สุวัฒน์                    สงคง            ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
9. ฝ่ายการเงิน : มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีการเงินของสนามกอล์ฟศรีตรังรวมทั้งกำกับดูแล รายรับ - รายจ่าย ในกิจการของสนามกอล์ฟศรีตรัง โดยมีรายชื่อดังนี้
         9.1 ร.ต.ดรัล                        แวอาลี           หัวหน้าฝ่าย 
         9.2 จ.ส.ท.จำนง                   ชูท้วม             ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
10. ฝ่ายงบประมาณ : มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีและควบคุมการใช้งบประมาณในการบริหารสนามกอล์ฟศรีตรัง ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
         10.1 ร.ต.ดรัล                       แวอาลี             หัวหน้าฝ่าย 
         10.2 ส.ท.พงษ์ศวัฒน์             ทัศสมบัติ          ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
11. ฝ่ายพัสดุ : มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุมดูแลอาคาร โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
         11.1 ร.อ.ธนวัฒน์                   ธนาวุฒิ            หัวหน้าฝ่าย 
         11.2 จ.ส.อ.ฤทธิเดช               สำเนียงหวาน    ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
12.ฝ่ายแคดดี้ : มีหน้าที่ควบคุม การปฏิบัติงานของแคดดี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดสร้างจิตสำนึกในหน้าที่ การแสดงออกซึ่งกริยามารยาทที่ดีต่อนักกอล์ฟ ความซื่อสัตย์ในหน้าที่ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
         12.1 ร.ท.บุญส่ง                    ทองมาก           หัวหน้าฝ่าย 
         12.2 จ.ส.อ.ชินวัตร                ชุมพล              ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 เป็นต้นไป

สนามกอล์ฟศรีตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์
ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92190
(075)218-966, (075) 219-999, (075) 203-319, (01) 737-2585
SRITRANG GOLF COURSE
 Hoadyod  Trang 92190 Thailand
(075)218-966, (075) 219-999, (075) 203-319, (01) 737-2585

(C) 2009 All Right reserved    Webdesign by Rachada Srepaotong